Pravidla provozu pro modeláře

 1. Parkování je možné pouze na místě k tomu vyhrazeném
 2. Na dodržování pravidel dohlíží řídící létání, kterým je, pokud se přítomní nedomluví jinak, nejstarší přítomný člen rady, pokud není přítomen žádný z členů rady, je řídícím létání nejstarší přítomný člen klubu.
 3. Každý člen klubu má právo pozvat si hosta, který není členem klubu. Pozvaní modeláři jsou povinni dodržovat pravidla provozu.
 4. Je doporučeno, aby každý uživatel letiště měl sjednáno osobní pojištění pro případ, že svým modelem způsobí škodu na majetku, či zdraví.
 5. Každý pilot před letem označí kolíčkem se svým jménem příslušný kanál na tabuli. Platí i pro piloty používající RC soupravy na 2,4 GHz. Ti umístí svůj kolíček na pole označené 2,4 GHz. Pokud pilot kolíček nemá, použije štítek s označením „HOST“, který je k dispozici na tabuli s frekvencemi. Pilot nesmí zapnout vysílač, aniž by se přesvědčil, že jeho kanál není již používán jiným pilotem. Pokud pilot nesplní tuto povinnost, odpovídá za vzniklou škodu.
 6. Mezi zaparkovanými vozidly a na stojánce je zakázáno startování motorů. Toto je povoleno pouze v prostoru vyhrazeném pro přípravu modelů. V tomto vyhrazeném prostoru se piloti zdržují pouze na dobu nezbytně nutnou.
 7. Létání je povoleno pouze ve vyhrazeném prostoru. Je ZAKÁZÁNO létat nad hlavami přítomných a kolemjdoucích, nad stojícími i jedoucími vozidly a nad obydlenou částí obce.
 8. Doporučuje se, aby současně nelétaly více než dva modely. Dále, aby délka letu nepřesáhla 15 minut. Pak pilot přistane a uvolní kanál a prostor pro ostatní. Toto však závisí na dohodě mezi přítomnými piloty. Pokud k dohodě mezi nimi nedojde, je nutné toto pravidlo respektovat a dodržovat.
 9. Všichni uživatelé letiště jsou povinni dodržovat všeobecné bezpečnostní zásady. Modely a jejich příslušenství musí být v dobrém technickém stavu.
 10. V případě hrubého porušení pravidel může být jakákoliv osoba řídícím létání vykázána z prostoru letiště. Za hrubé porušení pravidel se považuje především:
 11. nebezpečné létání zejména nad lidmi a zaparkovanými automobily
 12. zapínání vysílače bez označení příslušného kanálu na tabuli
 13. zbytečné a bezdůvodné procházení po vzletové ploše
 14. Všichni uživatele letiště jsou povinni udržovat pořádek.
 15. Modelářům se zakazuje brát na letiště partnerky, jejichž chování či vzhled (opalování na ploše v plavkách či bez apod.) by piloty rozrušovalo či jinak by omezovalo při výkonu modelářského koníčku. Výjimka je povolena v případě partnerek se smyslem pro modelářství, nejlépe vybavených občerstvením pro přítomné.
 16. Na letiště je zakázán vstup se zbraněmi jakéhokoliv druhu. Osoby oprávněné nosit střelnou zbraň dle zákona č. 119/2002 Sb. jsou povinni se řídit všeobecně platnými předpisy a zvláště pak uvedeným zákonem. V případě porušení bude člen (návštěvník) okamžitě vykázán z prostoru letiště.

Tato pravidla jsou zde pro zajištění bezpečnosti všech osob na letišti a k ochraně jejich majetku a k zajištění pohody a bezproblémového provozování našeho hobby. Děkujeme za jejich respektování a dodržování.

Pravidla se mohou průběžně měnit. O změnách bude každý včas informován.