Provozní řád klubovny

Všobecná pravidla:

 1. Klubovna se přenechává k užívání pouze právnickým osobám nebo fyzickým osobám starším 18 let.
 2. Klubovna nebude přenechána k užívání osobám, které v minulosti klubovnu užívaly a způsobily její vážné poškození nebo hrubě porušily své povinnosti.
 3. S výjimkou spotřebičů do 100W příkonu je zakázáno vnášet a používat jiná elektrická zařízení než ta, která jsou součástí inventáře při převzetí klubovny.
 4. Přísný zákaz používání kamen.
 5. V klubovně je zakázáno kouřit a zacházet s otevřeným ohněm pod pokutou 1000 Kč.
 6. Je zakázáno vnášení výbušných a hořlavých látek a zbraní.
 7. Každý je v klubovně povinen dodržovat požární, bezpečnostní a hygienické předpisy.
 8. Za své osobní věci si zodpovídá každý návštěvník. V případě krádeže či poškození nepřebírá půjčitel klubovny zodpovědnost za vzniklé újmy.

Internet a prezentační technika:

 1. Všem návštěvníkům klubovny je k dispozici internetové připojení šířené pomocí bezdrátové sítě Wi-Fi.
  • Název sítě: LMK Lomnice | Guest
  • Heslo: lomnicejenejlepsi
 2. Připojení je omezeno na dobu 8 hodin. Po uplynutí této doby bude připojené zařízení automaticky odpojeno.
 3. Je zakázáno vyhledávat, prohlížet, tisknout a šířit elektronické dokumenty s pornografickým nebo národnostně a nábožensky urážlivým obsahem, stránky propagující rasismus, násilí nebo podněcující k užívání drog.
 4. Je zakázáno provozovat hazardní hry a vše, co je neslučitelné s platnými právními předpisy ČR.
 5. Uživatel musí respektovat všechna autorská práva stanovená platnými právními předpisy.
 6. Přenášená data na síti nejsou šifrována, uživatel si je vědom nebezpečí neoprávněného odposlechu takto přenášených dat a jejich případnou ochranu si zajistí vlastními prostředky.
 7. LMK Lomnice neodpovídá za škody způsobené uživateli v důsledku výpadku sítě, opožděného dodání či poškození dat, ani za škody vzniklé chybným nastavením uživatelského zařízení.
 8. V klubovně je k dispozici prezentační technika (projektor, plátno, reproduktory). Připojení je možné pomocí HDMI kabelu popř. bezdrátově např. z mobilních telefonu (Apple a Android).

Úklid klubovny:

Úklid musí být proveden maximálně do 16:00 hodin následujícího dne po skončení akce. Při odchodu z klubovny zodpovědná osoba odpovídá za následující:

 1. Provedení řádného úklidu veškerého vybavení a zařízení klubovny uvedením do původního stavu, což zahrnuje zejména:
  • uložení stolů a židlí na původní místa.
  • úklid kuchyňské linky včetně umytí a úklidu nádobí, spotřebičů.
  • kontrola, popř. úklid sociálního zařízení.
  • úklid podlahy v závislosti na aktuální potřebě, vždy nejméně zametení, popř. vysátí a umytí.
 2. Likvidaci veškerého odpadu.
 3. Kontrolu vypnutí přístrojů a spotřebičů od přívodu el. energie a protékání WC.
 4. Řádné zajištění veškerých oken a dveří vč. uzamčení klubovny.